Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

כל המוצרים

כל המוצרים

קולטן צידי כפול – סדרת תבור

קולטן צידי כפול מסדרת תבור הינו מוצר חרושתי
לניקוז מים, יציאת מים אופקית, ברך, לנקז הגג. ישנם
שתי מידות לקולטן צידי כפול ע"פ קוטר נקז הגג: ''2'',3
לקולטן מוצרים משלימים:
1 .טבעת הידוק וברגים מפלדת אלחלד, אטם EPDM
להידוק היריעה הביטומנית לקולטן.
2 .נקז לשילוב בריצוף בעל רשת מפלדת אלחלד.
ישנן שתי מידות לנקז 150x150 ו- 100x100.
3 .ברדס מרושת לחסימת עלים.

קולטן כפול - סדרת תבור

קולטן כפול מסדרת תבור הינו מוצר חרושתי לניקוז
מים, יציאה ישרה לנקז הגג .ישנם שלוש מידות לקולטן
כפול ע"פ קוטר נקז הגג: ''3'' 2'' ,4 .
לקולטן מוצרים משלימים:
1 .טבעת הידוק וברגים מפלדת אלחלד, אטם EPDM
להידוק היריעה הביטומנית לקולטן.
2 .נקז לשילוב בריצוף בעל רשת מפלדת אלחלד.
ישנם שתי מידות לנקז 100x100 ,ו- 150x150 .
3 .ברדס מרושת לחסימת עלים.

קולטן פינתי לגגות חשופים

קולטן פינתי לגגות חשופים מסדרת תבור הינו מוצר
חרושתי לניקוז מים, יציאה צידית למרזב )גשמה(
חיצוני. ישנם שלוש מידות לקולטן צידי ע"פ קוטר
המרזב: ''4'' 3'' 2 .
לקולטן מוצר נלווה:
1 .ברדס כדורי לחסימת עלים.

קולטן לגגות חשופים – סדרת תבור

קולטן לגגות חשופים מסדרת תבור הינו מוצר חרושתי
לניקוז מים בעל יציאה ישרה לנקז הגג. ישנם שלוש
מידות לקולטן ע"פ קוטר נקז הגג: ''4'' ,3'' ,2 .
לקולטן מוצרים משלימים:
1 .מתאם עבור נקזי גג בקוטר ''3 ובקוטר ''4 .
2 .ברדס כדורי לחסימת עלים.

יריעת פוליפז SP5-250 | פזקר pazkar

יריעות אוניברסל

יריעה עשויה ביטומן מושבח בפולימרים מסוג APP עם שיריון לבד זכוכית וגמר עליון של חול סיליקה.

יריעה ללא לבד | פזקר pazkar

יריעה ללא לבד

יריעה ביטומנית העשויה ממסה ביטומנית מיוחדת ומושבחת בפולימרים
מסוג S.B.S היריעה משמשת כיריעת עזר לריתוך בפינות ובאזורים בעלי
גישה מוגבלת, לריתוך כתשתית לקולטנים על גגות, רחבות ומרפסות
ולריתוך מסביב לצנרת חודרת